1/2

Đêm và bài làm những lúc sát hạn deadline............

Nó đuối làm sao đâu á

Cũng may là ko quên cố chịu và cố gắng rồi cũng xong. Xem như 1/2 khủng hoảng học hành đã qua chỉ còn hốt 3 vụ chót nữa xỉu là vừa T_T.

Thui ngủ sắp gãy lưng đến nơi rồi.


Mà sao đêm buồn quá...