......

Đâu phải quay về là nồng thắm.....

Mà cũng đâu phải quay đi là phai nhạt....