....

Mình đang sai lầm ?!?! mình đang làm gì thế này.... liệu có bước vào vết xe đổ? liệu có đủ lý trí thoát ra?